Select the words you would like to use on your anagram worksheet.

It's best to keep the list shorter than 35 words.

 • afloat
 • approach
 • bloat
 • boast
 • boaster
 • boastful
 • boat
 • boater
 • boatyard
 • broach
 • cloak
 • cloakroom
 • coach
 • coachman
 • coast
 • coastal
 • coaster
 • coastguard
 • coastline
 • coat
 • coax
 • cockroach
 • cocoa
 • croak
 • croaky
 • download
 • encroach
 • ferryboat
 • float
 • floater
 • foal
 • foam
 • foamy
 • freeloader
 • gloat
 • goad
 • goat
 • groan
 • hoax
 • hoaxer
 • lifeboat
 • load
 • loader
 • loaf
 • loam
 • loan
 • longboat
 • moan
 • moat
 • motorboat
 • oaf
 • oak
 • oat
 • oatcake
 • oath
 • oatmeal
 • overcoat
 • overload
 • petticoat
 • poach
 • poacher
 • powerboat
 • raincoat
 • reload
 • reproach
 • road
 • roadworks
 • roadworthy
 • roam
 • roast
 • scapegoat
 • slowcoach
 • soak
 • soakage
 • soap
 • soapbox
 • soapsuds
 • soapy
 • speedboat
 • steamboat
 • stoat
 • throat
 • throaty
 • toad
 • toadstool
 • toast
 • toaster
 • toasty
 • undercoat
 • unload
 • waistcoat
 • workload

0 words selected

Spread the word